Postgraduálne štúdium

 PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (Ing., Mgr.), (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

Prijímacie konanie uchádzača začína doručením prihlášky na štúdium na EF ŽU. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky. Uchádzači budú pozvaní písomne. Pri prijímacej skúške sa posudzuje: výsledky doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme. Uchádzači o štúdium doktorandských študijných programov vyplnia Prihlášku na vysokoškolské štúdium – 3.stupeň.

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.