Štúdium

Katedra telekomunikácií a multimédií je jednou z profilových katedier elektrotechnickej fakulty. Každoročne viac ako 40% všetkých absolventov fakulty prechádza štúdiom na tejto katedre. Katedra ponúka vzdelávanie v programoch bakalárskej, magisterskej a doktorskej.

Na úrovni bakalárskeho štúdia zabezpečuje katedra dva študijné programy: Telekomunikácie a Multimediálne technológie. Program Telekomunikácie je orientovaný na dosiahnutie základných znalostí v oblastiach informačných, sieťových a komunikačných technológií ako aj na spracovanie signálov v digitálnej oblasti. Ťažisko je vo všeobecných predmetoch elektrotechnického charakteru, informačných a komunikačných sieťach a základoch spracovania signálov. V rámci bakalárskeho štúdia nadobudne aj potrebné odborné skúsenosti a zručnosti v oblasti prevádzky a projektovania telekomunikačných systémov a sietí. Okrem toho získa základné právne, ekonomické vedomosti a jazykové znalosti z oblasti odbornej terminológie odboru.

Súčasťou výučby sú aj kurzy CISCO akadémie, s možnosťou následnej certifikácie.

Program Multimediálne technológie sa zaoberá spracovaním zvuku, obrazu a grafiky s cieľom naučiť nielen technické záležitosti multimediálnych technológií, ale aj tvorivo pristupovať k vytváraniu multimediálnych prezentácií. Jeho štúdium predpokladá záujem poslucháča o tvorivú činnosť v oblasti multimédií.

Na magisterskom stupni ponúka katedra program Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo, ktoré výrazne prehlbuje úroveň poznatkov získaných v nižšej forme štúdia. Hlavná orientácia je na pevné, mobilné a satelitné sieťové technológie a ich konvergenciu do prostredia IP sietí. Rovnako si študent prehĺbi svoje znalosti v oblastiach spracovania signálov, spracovania a prenosu multimediálnych signálov. Svoj profil môže dotvárať výberom voliteľných predmetov. Na rozšírenie vzdelanostného profilu sú technické predmety doplnené aj o predmety manažmentu, ekonomiky a marketingu.

Pre najlepších absolventov potom ponúkame doktorandské štúdium v oblasti telekomunikačnej teórie. Absolvent získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí Telekomunikácií na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, osvojí si zásady samostatnej i tímovej vedeckej práce a dokáže tvorivým spôsobom aplikovať získané poznatky v praxi.

Hlavné oblasti výskumu katedry sú orientované na oblasť vysokorýchlostných optických komunikácií, spracovanie zvuku a obrazu ako aj na riešenie vybraných komunikačných problémov súčasných a budúcich sietí. Členovia katedry sa podieľajú na viacerých medzinárodných a národných výskumných projektoch.

Katedra disponuje výborným laboratórnym prostredím. Celkovo je na katedre osem laboratórií vybavených tak, aby poslucháč sa mohol podrobne oboznámiť so všetkými oblasťami komunikačných a multimediálnych technológií.