Všeobecné informácie

Katedra telekomunikácií vznikla v roku 1967 a v prvých rokoch sa jej činnosť zameriavala predovšetkým na teóriu obvodov a signálov, číslicovú a impulzovú techniku, prenosové a spojovacie systémy, telekomunikačné siete a ich spoľahlivosť. Pre toto obdobie bolo charakteristické silné prepojenie činnosti katedry na telekomunikačnú prax. Postupne sa zameranie katedry profilovalo tak, aby sledovalo a určovalo trendy v komunikačných technológiách. Boli vybudované viaceré nové laboratóriá, rozšírilo sa vyučovanie softvérovo orientovaných predmetov. Rozšírenie zamerania katedry aj na oblasť vývoja a tvorby multimediálnych aplikácií bolo od  1. januára 2008 deklarované aj rozšírením názvu katedry.

V súčasnosti Katedra telekomunikácií a multimédií pokrýva vo vzdelávaní a výskumnej činnosti široký rozsah problematiky súvisiacej s komunikačnými technológiami a procesmi. Odborné aktivity sú organizované okolo špecializovaných laboratórií. V oblasti telekomunikačných technológií sa sústreďuje pozornosť na problematiku komunikačných sietí, prístupové technológie, konvergenciu sieťových technológií s hlavnými aktivitami zameranými na kvalitu mediálnych služieb. Z hľadiska technológií pevných sietí má katedra významné aktivity v oblasti výskumu a vývoja  technológií pre širokopásmové plne optické siete. Práve oblasť optických komunikácií je úzko prepojená aj na výskumé aktivity katedry fyziky.  Rádiové technológie sú orientované na mobilné a satelitné komunikácie, lokalizačné systémy ako aj distribučné technológie DVB–x. Významnou oblasťou výskumných aktivít je oblasť spracovania digitálnych signálov, hlavne z pohľadu sémantickej analýzy a anotácií audio a video signálov. Pomerne novou oblasťou je oblasť multimediálnych technológií, kde je hlavná orientácia sústredená okrem technologickej zložky aj na tvorivú oblasť reprezentovanú základmi obrazovej kompozície, réžie a práce s multimediálnym materiálom. Hlavným cieľom tejto oblasti je podpora multimediálnych služieb budúcnosti. Z hľadiska počtu študentov patrí Katedra telekomunikácií a multimédií medzi najväčšie katedry Elektrotechnickej  fakulty.