Laboratóriá

Laboratórium ExpLab

Laboratórium ExpLab (experimentálne laboratórium) nachádzajúce sa v miestnosti ND 317 na KTaM je orientované na výskum a vývoj v oblasti techniky a obvodov vysokých a veľmi vysokých frekvencií a v oblasti moderných konvergovaných sietí a sieťových technológií. Laboratórium  je vybavené modernou prístrojovou technikou. Ide predovšetkým o sieťový analyzátor Rhode&Schwartz ZVL umožňujúci merania v oblasti vysokých a veľmi vysokých frekvencií, digitálny osciloskop LeCroy 104MXs s rozsahom do 1 GHz, programovateľný generátor, LCR most a ďalšie. V oblasti sieťových technológií ide najmä o multifunkčný emulátor sieťovej prevádzky AVALANCHE 290 a o sieťové zariadenia CISCO umožňujúce realizovať komplexnú sieťovú infraštruktúru.

Laboratórium slúži na výskum a aktivity doktorandov, ktorí v danom laboratóriu realizujú praktické experimenty pre svoje dizertačné práce. Za krátke obdobie činnosti laboratória (3 roky) boli úspešne obhájené práce doposiaľ dvoch doktorandov pričom jeden doktorand obhajuje v tomto kalendárnom roku. Výsledky praktických experimentov a výstupy z dizertačných prác sú publikované v indexovaných zahraničných časopisoch.

Laboratórium digitálnych komunikácií

V laboratóriu sa vykonáva okrem výučby aj výskum v oblasti bezpečnosti sietí z hľadiska sofistikovaných útokov na sieťové komponenty ďalej v oblasti kvality služieb v sieťach – QoS, optických prenosov z hľadiska spektra, disperzie a útlmu optického vlákna a prístupových sietí. Z unikátnych prístrojov možno menovať spektrálne analyzátory, reflektometer, sieťový analyzátor protokolov, rôzne sieťové simulátory, analyzátory sieťovej prevádzky a algoritmy na hodnotenie kvality multimediálnych prenosov. Laboratórium je vybavené optickým prístupovým systémom GPON, všetkými komponentmi na analýzu technológií xDSL a rôznymi typmi komunikačných terminálov s konektivitou do privátnej aj verejnej siete.

Laboratórium optických komunikačných systémov

Laboratórium optických komunikačných systémov, ktoré je umiestnené  v priestoroch katedry (miestnosť ND 323), slúži predovšetkým pre študentov, ktorí sa zaoberajú problematikou fyzickej vrstvy optických sietí. Výučba prebieha prostredníctvom simulačného programu VPI Photonic. Programové prostredie prostredníctvom numerických modelov reálnych optických a elektronických komponentov a vďaka jeho modulárnemu prevedeniu umožňuje rýchlu prácu a pochopenie preberanej problematiky. V laboratóriu sa vyučujú predmety zabezpečované katedrou ako Fotonické komunikačné systémy, Vláknová optika a iné. Kapacita laboratória je 16 poslucháčov.

Laboratórium informačných technológií („HP Innovative Education“)

Laboratórium informačných technológií („HP Innovative Education“) je situované do moderne vybavenej miestnosti ND326 na Katedre telekomunikácií a multimédií. V laboratóriu sa nachádza hardvérové vybavenie získané prostredníctvom grantu od spoločnosti HP, na ktorom je nainštalovaný zakúpený grafický softvér Photoshop CS4, CorelDraw X4 a Cinema4D. K dispozícii sú pre vyučujúcich tablety HP prostredníctvom ktorých, môže interaktívne využívajúc bezdrôtové spojenie na projektor pracovať so študentmi. V učebni sa vyučuje viacero predmetov zabezpečovaných katedrou ako napr. Tvorba multimediálnych web stránok, Tvorba web aplikácií, 3D – grafika, Vektorová grafika a iné. Kapacita laboratória je 12 poslucháčov.

Laboratórium číslicového spracovania videa

Laboratórium číslicového spracovania videa je zoskupenie vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov a študentov so spoločnými výskumnými cieľmi v oblasti číslicového spracovania obrazu a videa. Laboratórium tvoria celkom 3 sub-laboratóriá:

  1. Laboratórium sémantickej analýzy obrazových a video dát.
  2. Laboratórium aplikovaného výskumu a prototypových riešení elektronických systémov.
  3. Laboratórium 3D modelovania a virtuálnej reality.

Laboratórium sémantickej analýzy obrazových a video dát sa nachádza v miestnosti ND309B. V tejto časti laboratória je výskum orientovaný na sémantickú analýzu videodát s aplikáciou do rôznych odvetví akými sú napríklad web, doprava, medicína, armáda a pod. Dominantnú časť tvorí výskum algoritmov nie len pre nízkoúrovňový,  ale aj vysokoúrovňový popis obrazových dát, číslicová filtrácia, analýza obsahu MPEG-7 deskriptormi, klasifikácia obrazových dát, detekcia strihu, segmentácia obrazu a videa, videoconcealment, a pod. Laboratórium je vybavené 2D snímacou a projekčnou technikou pre oblasť dopravy, web-u a priemyslu, 16-jadrovými pracovnými stanicami HeavyHorse, SW a pod.

Laboratórium aplikovaného výskumu a prototypových riešení elektronických systémov sa nachádza v miestnosti ND312C. V tejto časti laboratória je výskum a vývoj orientovaný na vývoj aplikovanej elektroniky v oblastiach akými sú medicína, armáda, ICT zariadenia a pod. Dominantnú časť tvoria systémy inteligentných textílií pre meranie biologických parametrov človeka (EKG, svalová aktivita, rytmus srdca a pod.) ako aj On Board Unit systémy pre monitorovanie konštrukčného stavu lietadiel a helikoptér. Laboratórium je vybavené kompletnou technológiou od spoločnosti LPKF pre Rapid Protyping (návrh, výrobu osadenie a testovanie) až 8-vrstvových DPS s SMD súčiastkami (Eagle v6, ProtoMat S103, MultiPress S, Minicontact RS, ProtoPlace S, ProtoFlow E), rôznymi návrhovými doskami procesorov s perifériami (Freescale, Virtex, Atmel, a pod.), rôznou špičkovou meracou technikou a zabezpečeným úložiskom dát 8TB v režime RAID.

Laboratórium 3D modelovania a virtuálnej reality sa nachádza v CO kryte v priestoroch Stravovacieho zariadenia ŽU. V tejto časti laboratória je výskum a vývoj orientovaný na oblasť virtuálnej reality hlavne v oblastiach akými sú web, medicína, doprava, a pod. Dominantnú časť tvorí výskum algoritmov pre stereovíziu, modelovanie 3D scény a objektov (CAD SW, skenerom, z videodát), rozpoznávanie 3D tvárí, klasifikáciu 3D objektov, modelovanie 3D dopravného prúdu, diagnostiku a liečbu onkologických nálezov. Okrem vytvárania modelov je možné v laboratóriu navrhnuté modely aj tlačiť. Laboratórium je vybavené 3D snímacou, projekčnou technikou a tlačiacou technikou od spoločnosti ZCorp (3D Skener ZScanner 700/Creaform, 3D tlačiareň Z650), 32-jadrovou pracovnou stanicou HeavyHorse, SW a pod.

Laboratórium multimédií

Laboratórium je vybavené zvukovou a obrazovou technológiou tak, aby študenti mali možnosť sa oboznámiť so základnými úlohami spracovania audiovizuálnych materiálov. Z hľadiska výskumu sa laboratórium orientuje na hodnotenie kvality interných a externých faktorov na prenášané audiovizuálne dáta a 3D aplikácie. Vybavené je bohatým parkom kamerových systémov, mixážnym pultom, obrazovými on-line editačnými pracoviskami na spracovanie videotokov a zvuku ako aj aplikačnými servermi na spracovanie audiovizuálnych materiálov. Z hľadiska meracej techniky je vybavené základným meracím parkom umožňujúcim meranie parametrov a analýzu videa a audia. Laboratórium je umiestené v dvoch priestoroch. Časť laboratória orientovaná na editačné práce s obrazom je umiestená v miestnosti NB321, druhá časť orientovaná na štúdiovú techniku a ateliérové práce v oblasti audia a videa je prevádzkovaná v laboratóriu AMT – Ateliéri mediálnej tvorby v priestoroch pod Stravovacím zariadením ŽU.

Laboratórium AudioLab –Laboratórium akustiky a spracovania audiosignálov

Špecializované výskumné laboratórium vzniklo v roku 2003. Výskum laboratória bol inicializovaný v rámci projektu SEMANTICA -FP6 Marie Curie ERG. Činnosť laboratória je orientovaná na základný aj aplikovaný výskum v rôznych oblastiach spracovania rečových signálov a audia s aplikáciou metód strojového učenia a umelej inteligencie. Počas jeho existencie výskumná skupina laboratória  riešila 3 APVV projekty, MVTS projekt, Úlohu Štátneho programu vedy a výskumu, bola partnerom EÚ Akcie COST292 a podieľala sa na riešení niekoľkých projektov VEGA. V súčasnosti sa členovia laboratória podieľajú na riešení vybraných úloh v rámci EÚ COST Akcie IC1003 QUALINET a IC 1103 – „Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age“. V roku 2013 sa výskumný tím laboratória úspešne zapojil do medzinárodnej benchmark iniciatívy MediaEval2013 (www.multimediaeval.org). Laboratórium je vybavené 2 výkonnými multijadrovými pracovnými stanicami určenými na náročné matematické výpočty, serverom, niekoľkými výkonnými PC, špecializovaným softvéroma štandardnou meracou technikou pre akustické merania a analýzu zvuku. V súčasnosti je infraštruktúra laboratória rozširovaná s podporou niekoľkých projektov štrukturálnych fondov EÚ. Laboratórium je súčasťou Centra excelentnosti pre inteligentné dopravné systémy. V rámci výskumnej skupiny doteraz 6 doktorandov úspešne ukončilo doktorandské  štúdium, z toho traja v roku 2013.

Laboratórium mobilných komunikačných systémov

Laboratórium mobilných komunikačných systémov je určené na vedecký výskum a výučbu v oblasti mobilných rádiokomunikač-ných sietí a systémov. Laboratórium tvoria 2 sub-laboratóriá:

  1. Laboratórium mobilných komunikačných sietí
  2. Laboratórium lokalizačných systémov a služieb

Laboratórium mobilných komunikačných sietí sa nachádza v miestnostiach ND312A a ND312B. Výučbová časť laboratória je zameraná na monitorovanie činnosti viacerých typov rádiokomunikačných sietí, napr. mobilných rádiových sietí 2G a 3G (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA), neverejných mobilných sietí (TETRA), personálnych rádiových sietí (ZigBee), bezdrôtových WLAN sietí (IEEE 802.11a,b,g,n). Okrem uvedených štandardov hardvérové vybavenie laboratória umožňuje prijímať snímky meteorologických satelitov NOAA. Laboratórium je vybavené kvalitným softvérom na simuláciu rôznych typov bezdrôtových sietí (Qualnet). Ďalší smer výčby v laboratóriu je orientovaný na modelovanie šírenia rádiových vĺn v interiéri (softvér Radioplan, EDX) a následným porovnaním modelu so skutočným šírením signálu hardvérovým vybavením (vysielač a prijímač pre pásmo 1800 MHz) a v exteriéri (softvér Radiolab, EDX). Tretí smer výučbovej časti je zameraný do teórie rádiokomunikácie, kde využívame hardvérovú a softvérovú platformu systému TIMS.

Výskumná časť laboratória je orientovaná na návrh algoritmov a metód zlepšujúcich vybrané parametre kvality služby v mobilných komunikačných sieťach, ako sú prenosová rýchlosť, bitová chybovosť, oneskorenie prenosu a časové chvenie. Jednotlivé algoritmy sú simulované pomocou softvérových nástrojov NS-2 a Qualnet. Hardvérové vybavenie laboratória umožňuje navrhnúť a zostaviť jednoduchšie Ad hoc siete a bezdrôtové mrežové siete založené na štandardoch IEEE 802.11a,b,g,n a IEEE 802.15.4. Na analýzu týchto sietí je k dispozícii tester Agilent N4010.

Laboratórium lokalizačných systémov a služieb sa nachádza v miestnosti ND312B a venuje sa výskumu lokalizačných algoritmov a metód v heterogénnych bezdrôtových sieťach. Druhá časť výskumu sa orientuje na implementáciu dosiahnutých výsledkov do reálnych lokalizačných systémov, ktoré boli realizované v tomto laboratóriu. Lokalizačné systémy dokážu lokalizovať mobilné terminály mimo budov a vo vnútri budov, čím dokážu poskytovať lokalizačné služby bez rozdielu prostredia. V rámci výskumu bolo realizovaných niekoľko zaujímavých aplikácií na určovanie polohy a navigovanie zákazníkov v uvedených prostrediach. Navrhnuté riešenia sú implementované do inteligentných dopravných systémov. Laboratórium je vybavené viacerými vývojovými kitmi určenými na vývoj v oblasti bezdrôtových sietí a systémov, napr. senzorické siete, systémy RFID a GNSS. Súčasťou laboratória je simulátor systémov GNSS – GSS 6700 a simulátor wi-fi sietí pre potreby lokalizácie GSS5700.