Author Archives: Jozefa Imrišková

Odovzdanie zadaní záverečných prác

Category : Všetci

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že   odovzdanie zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:

 

3. ročník bakalárskeho štúdia: dňa 23.októbra 2017 o 08.00 h   v miestnosti BC 304

2. ročník inžinierskeho štúdia: dňa 24.októbra 2017 o 11.00 h v miestnosti BD 333


Témy záverečných prác

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku EF si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný akademický kalendár.

V prípade, že študent navrhne alebo prinesie návrh témy záverečnej práce z firmy musí návrh odovzdať do 29. septembra 2017 p. Ing. Kazimírovej (miestnosť BD307). Tlačivo na návrh záverečnej práce je na katedrovej stránke, kde je nutné doplniť pokyny na vypracovanie ZP, meno vedúceho práce, názov firmy a kontaktné údaje.

Pokyny k vyberaniu záverečných prác:

  • študent si vyberie a vytlačí tému záverečnej práce v systéme vzdelávania
  • následne osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý po schválení študenta podpíše tému ZP
  • študent odovzdá podpísanú tému záverečnej práce p. Ing. Kazimírovej (miestnosť BD307)
  • ak si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 9. do 13. októbra 2017 vedúci katedry študentovi pridelí tému ZP
  • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku 2016/2017 alebo skôr, je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci ZP súhlasiť s prenesením témy do aktuálneho akademického roka)

 


Projektové predmety

Category : Všetci

O organizovaní projektových predmetov Vás oboznámi pani docentka Tichá.

Účasť študentov je organizovaná podľa platného rozvrhu.

 

Predmet projekt z programovania pre celý študijný odbor telekomunikácie (št. programy MI, TRI) bude v stredu 27.9.2017 o 14 h. v BC304. Účasť študentov je povinná.