Priebežné hodnotenia projektov

Priebežné hodnotenia projektov

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v čase od 18. – 22. decembra 2017 sa uskutočnia priebežné hodnotenia bakalárskych a diplomových projektov.

 

Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt  z telekomunikácií 1

Bakalársky projekt  z multimediálnych technológií 1

 

Inžinierske štúdium: Diplomový projekt  z TRI 1

Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1

 

Priebežné hodnotenie: študent odovzdá časť bakalárskej/diplomovej práce vedúcemu/zadávateľovi práce (ak ide o zadávateľa mimo katedry, potom doc. Ing. D. Tichej, PhD.).